Szukaj

Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU SOCIAL-BOOK.PL

1. Definicje:

1.1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Konsument.

1.4. KONFIGURATOR – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na personalizację Zamówienia;

1.5. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu niniejszego regulaminu nie każdy Klient jest Konsumentem, natomiast każdy Konsument jest Klientem.

1.6. KONTO KLIENTA - zespół danych, informacji o Kliencie przechowywanych przez Portal dla potrzeb realizacji funkcji Portalu, przekazanych samodzielnie i dobrowolnie przez Klienta, będący elementem bazy danych oraz jej systemu zarządzania.

1.7. KURIER – podmiot trzeci świadczący usługi kurierskie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który realizuje dostawy w imieniu Sprzedawcy na rzecz Klienta.

1.8. PORTAL – strona internetowa pod adresem social-book.pl, na której dostępny jest Sklep Internetowy.

1.9. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome.

1.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: social-book.pl

1.12. SPRZEDAWCA - PROGRAFIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, ulica Drogowców numer 16, 39-200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125459, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8722136701, REGON 691679657, kapitał zakładowy 6.100.000,00 złotych;

1.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep Internetowy dostępny na Portalu prowadzony jest przez SPRZEDAWCĘ.

2.2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

2.3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Platformy, w szczególności:

2.3.1. Warunki i zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego,

2.3.2. Warunki i zasady realizacji Zamówień, 2.3.3. Warunki i zasady reklamacji. 2.4. Językiem stosowanym w relacjach Sprzedawcy z Klientem jest język polski.

2.5. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Sprzedawcy z Klientem oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie;

2.6. Komunikacja w ramach transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem wiadomości elektronicznych kierowanych przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, Sprzedawca dopuszcza możliwość komunikacji telefonicznej i listowej, o ile Klient podał informacje je umożliwiające.

2.7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

2.8. Wszystkie Produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym są dostępne jedynie w sytuacji, gdy można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem strony aktualnej w momencie składania Zamówienia (tj. Sprzedawca nie jest związany ofertami znajdującymi się na archiwalnych stronach Sklepu, niedostępnych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności strony).

3. Warunki i zasady zakładania i korzystania z Konta Klienta

3.1. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Portalu.

3.2. Przed założeniem Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z pełną treścią niniejszego Regulaminu, a następnie do jego akceptacji i przestrzegania jego postanowień po założeniu Konta Klienta.

3.3. Klient zakładając Konto Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Administratora na potrzeby funkcjonalności Portalu oraz realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Portalu.

3.4. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wybór jednej z trzech poniższych opcji i złożenie wymaganych oświadczeń:

3.4.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych (adres e-mail, hasło);

3.4.2. Wykorzystanie konta w serwisie społecznościowym Facebook – Klient loguje się do swojego konta w serwisie Facebook przy wykorzystywaniu stosowanej przez siebie metody, wykorzystując dane i środki już posiadane (najczęściej będzie to e-mail i hasło). Przy rejestracji pobierane są z serwisu Facebook dostępne publicznie informacje (imię, nazwisko, zdjęcie profilowe wyświetlane jedynie przy rejestracji i w profilu Klienta oraz inne publicznie dostępne informacje).

3.4.3. Wykorzystanie konta w serwisie Google– Klient loguje się do swojego konta w serwisie Google przy wykorzystywaniu stosowanej przez siebie metody, wykorzystując dane i środki już posiadane (najczęściej będzie to e-mail i hasło). Przy rejestracji pobierane są z serwisu Google dostępne publicznie informacje (imię, nazwisko, zdjęcie profilowe wyświetlane jedynie przy rejestracji i w profilu Klienta oraz inne publicznie dostępne informacje). Przed ukończeniem zakładania Konta Klient może zmienić importowane dane albo je uzupełnić w celu wskazania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do założenia Konta Klienta.

3.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym wszystkich podanych przez siebie danych.

3.6. Po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji Konta Klienta, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość elektroniczną potwierdzającą powyższe. Od momentu otrzymania tej wiadomości, Klient otrzyma dostęp do swojego Konta Klienta.

3.7. Do uzyskania dostępu do Konta Klienta potrzebny będzie adres e-mail, będący we władaniu Klienta zgodnie z odpowiednimi regulacjami, oraz hasło, podane przy zakładaniu Konta Klienta.

3.8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych zawartych w Koncie Klienta zgodnie ze stanem faktycznym.

3.9. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Konta Klienta w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad użytkowania Konta, a także w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą danych użytych w trakcie rejestracji. W każdym czasie Klient może usunąć Konto Klienta w trybie przewidzianym Polityką Prywatności. 3.10. Warunkiem założenia Konta Klienta jest posiadanie przez Klienta prawa do skutecznego zaciągania zobowiązań w ramach Portalu. 3.11. Po dokonaniu rejestracji Konta Klienta Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jednak nie jest to niezbędne do korzystania z Konta Klienta.

4. Warunki i zasady składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego

4.1. Informacje zawarte na Portalu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.2. W celu złożenia Zamówienia Klient musi wykonać następujące czynności:

4.2.1. Wybrać jeden z Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

4.2.2. Wybrać odpowiednie parametry Zamówienia w konfiguratorze, zgodnie ze zdefiniowanymi opcjami. Klient może wybrać wyłącznie opcje zdefiniowane w Portalu. Konfigurator dopuszcza możliwość personalizowania Produktów przy wykorzystaniu danych i grafik wprowadzonych przez Klienta.

4.2.3. Pełną odpowiedzialność za przesłane dane i grafiki ponosi Klient. Sprzedawca nie ingeruje w ich treść, jednak zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy przesyłane treści jawią się jako wulgarne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Odmowa realizacji z powyższych względów dotyczy całego Zamówienia, chociażby Sprzedawca miał zastrzeżenia wyłącznie wobec jego części.

4.2.4. Składając Zamówienie Klient oświadcza, iż przesyłane treści i grafiki nie zawierają treści, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich, a także że są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Klient zobowiąże się do zwolnienia z odpowiedzialności Administratora w przypadku roszczeń osób trzecich z tytułu wykorzystania przekazanych treści i grafik przez Administratora do realizacji Zamówienia. Składając Zamówienie Klient udziela Administratorowi nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji na wykorzystanie przez Administratora przekazywanych grafik i treści w celu realizacji Zamówienia.

4.2.5. Klient może również wybrać dodatkowe produkty wedle uznania.

4.2.6. Dodać wybrane produkty do koszyka.

4.2.7. Zalogować się do swojego Konta Klienta (lub dokonać rejestracji, jeśli wcześniej nie założono Konta Klienta) lub pominąć ten krok.

4.2.8. Wprowadzić dane potrzebne do dostawy oraz wybrać sposób dostawy. Wskazując dane osobowe Klient oświadcza, iż jest upoważniony do dysponowania nimi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

4.2.9. Zaakceptować Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”, które stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy na warunkach określonych w Zamówieniu kierowaną do Sprzedawcy. Potwierdzenie odebrania Zamówienia przez Sprzedawcę stanowić będzie wiadomość elektroniczna dostarczona na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w Zamówieniu.

4.3. Klient może dokonać płatności przy wykorzystaniu jednej z następujących metod:

4.3.1. Płatność przelewem bankowym;

4.3.2. W przypadku sposobów płatności wskazanych w 4.3.1 termin płatności wynosi 3 dni od złożenia Zamówienia

4.3.3. Za moment płatności uznaje się moment uznania kwoty płatności na rachunku bankowym lub koncie Sprzedawcy.

4.3.4. Ceny wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z aktualną treścią ustawy o podatku od towarów i usług. Wszystkie elementy składowe ceny wskazane są na stronie i w Formularzu Zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem przez Klienta.

4.3.5. Momentem zawarcia umowy na realizację Zamówienia jest przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w Zamówieniu. Wiadomość wskazywać będzie wszystkie elementy wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

4.3.6. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku braku płatności za Zamówienie w terminie wskazanym w pkt. 4.3.24.3., a także w przypadku niedostępności wybranych przez Klienta produktów lub materiałów koniecznych do wykonania produktów.

5. Warunki i zasady realizacji Zamówień.

5.1. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.

5.2. Zamówienie zostanie przekazane do doręczenia Kurierowi w terminie 30 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, o której mowa w pkt. 4.3.3.

5.3. W przypadku, gdy Zamówienie dostarczone przez Kuriera nosić będzie ślady uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania Zamówienia, sporządzić wraz z Kurierem protokół szkody, a następnie przekazać go Sprzedawcy wraz z Reklamacją.

5.4. Do Zamówienia Sprzedawca załączy potwierdzenie realizacji zamówienia (dla Konsumentów) albo fakturę VAT (dla pozostałych Klientów, o ile Klient wskaże dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia) Sprzedawca przekaże Klientowi w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w trakcie składania Zamówienia.

5.5. Koszty dostawy wskazane są każdorazowo przy opcjach dostawy.

5.6. Dostawa Zamówienia o wartości powyżej 150 brutto jest wolna od opłat.

6. Warunki i zasady reklamacji.

6.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy uwzględnieniu treści Regulaminu, w szczególności 6.5 oraz 6.6. Przez wady fizyczne należy rozumieć zarówno wady jakościowe, jak i wady ilościowe.

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane na adres e-mail: [email protected], bądź na adres siedziby Sprzedawcy.

6.3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

6.3.1. Opis reklamacji;

6.3.2. Zdjęcia reklamowanego produktu;

6.3.3. Oświadczenie o przekazaniu wadliwego produktu na adres siedziby Sprzedawcy.

6.4. Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania od Klienta reklamacji oraz otrzymania wadliwego Produktu. Bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna się od momentu otrzymania od Klienta reklamacji albo otrzymania wadliwego Produktu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w odpowiednich przepisach prawa.

6.6. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Klienta do niniejszego Regulaminu.

6.8. Klient jest zobligowany do przekazania wadliwego produktu na adres siedziby Sprzedawcy na własny koszt, który zostanie zwrócony Klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6.9. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

6.10. Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia i grafiki Produktów zaprezentowane na Portalu mają charakter poglądowy i ostateczny Produkt może nieznacznie odbiegać od tych prezentowanych na Portalu z uwagi na jego konfiguracje oraz wykorzystywane materiały i techniki produkcyjne. Takie rozbieżności nie mogą być podstawą reklamacji.

6.11. Rękojmi nie podlegają jakiekolwiek Produkty, które Klient otrzymał bez uiszczenia za nie opłaty (tzw. gratis).

7. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Klienta będącego Konsumentem)

7.1. Klientowi będącemu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, dalej: „Ustawą w szczególności art. 27 Ustawy, który stanowi o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.

7.2. Klient do zgłoszenia odstąpienia ma prawo wykorzystać poniższy formularz, jednak nie ma takiego obowiązku:

Pobierz formularz

7.3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od otrzymania Produktów przez Konsumenta, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, telefonicznie lub na piśmie.

7.5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

7.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odesłał Produkty przed upływem terminu 14 dni.

7.11. Klientowi, zgodnie z art. 38 Ustawy, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty spersonalizowane według wskazań Klienta).

8. Postanowienia pozostałe

8.1. Sprzedawca nie przewiduje udzielania gwarancji na jakiekolwiek Produkty dostępne w Sklepie Internetowym.

8.2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta będącego Konsumentem i nie powinno być w taki sposób interpretowane. W przypadku niezgodności któregokolwiek z postanowień regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie stosownego prawa w miejsce skutecznie zakwestionowanego przepisu regulaminu.

8.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego. W toku realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej związanej z danym Zamówieniem, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Powyższa zasada doznaje wyjątku, gdy Klient będący Konsumentem uzna obowiązujący go regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku zaistnienia sporów, Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się z wnioskiem o jego rozwiązanie na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub w drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta będącego Konsumentem. Powyższe nie uchybia prawom Klienta do dochodzenia swych spraw przed powszechnymi sądami.

Pobierz formularz

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów